Wzro­sną na­gro­dy fi­nan­so­we dla naj­lep­szych zawodników!

fot. fis-ski.com
fot. fis-ski.com

Pod­wyż­ki dla za­wod­ni­ków sta­ją­cych na po­dium za­wo­dów tego cyklu będą wy­raź­nie wyższe. Zwy­cięz­ca in­dy­wi­du­al­ne­go kon­kur­su PŚ otrzy­ma 20, a nie jak do tej pory 10 ty­s. fran­ków szwaj­car­skich (ok. 70 tys. PLN). Zawodnik, który wywalczy w za­wo­dach dru­gie miej­sce dostanie 16, a trze­ci 12 ty­s. fran­ków (56 i 42 ty­s. PLN). W poprzed­nim sezonie pre­mie wynosi­ły odpowiednio 8 i 6 ty­się­cy fran­ków. Pie­nią­dze na ten cel musi zapew­nić or­ga­ni­za­tor im­pre­zy.

Kilka lat temu również zmieniono zasady pre­mio­wa­nia uczest­ni­ków ry­wa­li­za­cji w PŚ. Wtedy za­pew­nione wy­na­gro­dze­nie mieli wszyscy zawodnicy wcho­dzą­cy do dru­giej serii kon­kur­su. Bo­nu­sy były nie­wiel­kie, ale pro­por­cjo­nal­ne do punk­tów zdo­by­tych do kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej – za­wod­ni­k z 30. miej­sca otrzymywał 100 fran­ków (350 PLN). Kwoty te miały dać złud­ne wraże­nie spra­wie­dli­we­go trak­to­wa­nia wszyst­kich uczest­ni­ków zawodów. Wcze­śniej pieniądze otrzymywa­ła bo­wiem tylko pierwsza dzie­siąt­ka konkursu. Naj­lep­si za­ra­bia­li jed­nak o wiele wię­cej, bo zwy­cięz­ca kon­kur­su otrzy­my­wał aż 30 ty­s. fran­ków.

Nie zauważymy jednak zmian w na­gro­dach fi­nan­so­wych w kon­kur­sach dru­ży­no­wych. Zwycięzcy będą otrzy­my­wać odpowiednio: 30 ty­s. fran­ków (105 ty­s. PLN), 22 tys. franków (77 tys. PLN) i 18 tys. franków (63 tys. PLN) odpowiednio z pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Natomiast 17 040 franków (60 tys. PLN) to cała pula nagród w zawodach PŚ kobiet.

Źródło: www.eurosport.onet.pl

Mateusz Król
Obserwuj

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.