Tour de Ski: Brak śniegu może spowodować duże zmiany

fot. m.gwizdek24.se.pl
fot. m.gwizdek24.se.pl

Kie­row­nik ko­mi­te­tu ds. bie­gów nar­ciar­skich w FIS Ve­gard Ulvang ostrzegł, że brak śnie­gu w Eu­ro­pie może spo­wo­do­wać po­waż­ne zmia­ny w Tour de Ski roz­gry­wa­nym w dniach 3-11 stycz­nia 2015 roku.

– Do­dat­nie tem­pe­ra­tu­ry i brak śnie­gu w tym re­gio­nie są wiel­kim za­gro­że­niem dla Tour de Ski, lecz mamy na­dzie­je, że się od­bę­dzie, cho­ciaż nie w ta­kiej for­mie jak za­pla­no­wa­no, bo część tras może zo­stać zmienio­na – po­wie­dział Ulvang na an­te­nie nor­we­skiej telewi­zji NRK.

Jego zda­niem etap po­mię­dzy Cor­ti­na i Dob­bia­co bę­dzie mu­siał zo­stać skró­co­ny, a najbardziej za­gro­żo­ny jest ostat­ni w Val di Fiemme. – Wszyst­ko wska­zu­je, że tra­dy­cyj­ny podbieg pod wzgó­rze Alpe Cer­mis kończą­cy za­wo­dy zo­sta­nie za­stą­pio­ny zwy­kłym biegiem na do­cho­dze­nie na te­re­nie pła­skim – wyjaśnia Ulvang. W Obe­rs­dor­fie, gdzie od­bę­dą się dwa pierw­sze etapy, w ogóle nie ma śnie­gu, a głów­ny trener re­pre­zen­ta­cji Nor­we­gii w bie­gach nar­ciar­skich Trond Nystad po wi­zy­cie na miej­scu stwier­dził, że jak można zacytować: “zie­mia tutaj bar­dziej na­da­je się do upra­wia­nia ziem­nia­ków niż nar­ciar­stwa”.

Ulvang wy­ja­śnił, że or­ga­ni­za­to­rzy Tour de Ski pra­cu­ją in­ten­syw­nie nad al­ter­na­tyw­ny­mi lokaliza­cja­mi. – Nie jest jed­nak łatwo i proble­mem nie jest tylko brak śnie­gu. Przede wszystkim trud­no w tym okre­sie zna­leźć w tak krót­kim ter­mi­nie miej­sco­wo­ści z tysiącem wol­nych łóżek ho­te­lo­wych – pod­kre­ślił.

Źródło: eurosport.onet.pl

Mateusz Król
Obserwuj

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.