PŚ w skokach: W środę trening na Wielkiej Krokwi!

wielka krokiewW środę kadra Pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich bę­dzie tre­no­wa­ła na Wiel­kiej Kro­kwi w Zakopanem. Po za­ję­ciach sztab tre­ner­ski zde­cy­du­je, kto znaj­dzie się w eki­pie na ko­lej­ne zawody PŚ w Rosji – po­in­for­mo­wał PAP tre­ner Łu­kasz Kru­czek.

Ekipa Bia­ło-Czer­wo­nych do Rosji po­le­ci w czwar­tek z Pragi lotem bez­po­śred­nim do Jekaterin­bur­ga. Stam­tąd wszyst­kich za­wod­ni­ków będą od­bie­ra­li or­ga­ni­za­to­rzy, któ­rzy zapewnia­ją dal­szy trans­port.

– Na­stro­je w eki­pie są dobre, choć po za­wo­dach w Lil­le­ham­mer był pe­wien nie­smak zwią­za­ny z ich przebiegiem. Ważne jest jed­nak, że skoki były już zde­cy­do­wa­nie lep­sze, ale same zawody źle się uło­ży­ły. Można po­wie­dzieć, że pokutuje­my nieco za bar­dzo słaby po­czą­tek. Za­wod­ni­cy jadą z nu­me­ra­mi po­cząt­ko­wy­mi, co czę­sto nie jest ko­rzyst­ne. W każ­dym razie z stro­ny tre­ner­skiej od­no­to­wa­li­śmy krok w dobrą stro­nę – powiedział tre­ner Łukasz Kru­czek.

Źródło: eurosport.onet.pl

Mateusz Król
Obserwuj

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.