PŚ: Słaba obsada konkursów w Niżnym Tagile!

Tom HildeDwa naj­bliż­sze kon­kur­sy PŚ w sko­kach nar­ciar­skich w Niż­nym Ta­gi­le nie będą miały sil­nej ob­sa­dy. Już kilku za­wod­ni­ków z czo­łów­ki kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej cyklu zre­zy­gno­wa­ło ze startu.

W Rosji nie bę­dzie ska­kał  obecny lider- Roman Ko­udel­ka, który w nie­dzie­lę trium­fo­wał w kon­kur­sie w nor­we­skim Lil­le­ham­mer, gdzie udało się ro­ze­grać tylko jedną serię z powodu złych warunków atmosferycznych. Ze star­tu zre­zy­gno­wał również szó­sty w kla­sy­fi­ka­cji pucha­ro­wej No­ria­ki Kasai i ósmy Daiki Ito. Ja­poń­czy­cy wy­sta­wią drugi skład, li­de­rzy mają w tym cza­sie zre­ge­ne­ro­wać siły i tre­no­wać przed TCS.

W Niż­nym Ta­gi­le nie wy­stą­pią także Nor­we­go­wie Tom Hilde i An­ders Ja­cob­sen, którzy mają tre­no­wać w kraju i być może wy­star­tu­ją w za­wo­dach PK w Renie (12-14 grud­nia). Ze star­tu zre­zy­gno­wa­li także Tho­mas Die­thart i Wol­fgang Lo­itzl. Obaj – zda­niem tre­ne­ra He­in­za Kuttina – zo­sta­li w Skan­dy­na­wii i będą pra­co­wa­li nad formą.

Skład pol­skiej ekipy na kon­kur­sy w Rosji tre­ner Łu­kasz Kru­czek usta­li po za­pla­no­wa­nych na środę tre­nin­gach na Wiel­kiej Kro­kwi w Za­ko­pa­nem.

Źródło: eurosport.onet.pl

Mateusz Król
Obserwuj

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.