PŚ: Klingenthal ze sprzyjającą aurą?

fot. fis-ski.com
fot. fis-ski.com

Sekretarz generalny komitetu organizacyjnego Alexander Ziron spodziewa się sprzyjającej po­go­dy oraz kompletu pu­blicz­no­ści na każ­dym z dwóch kon­kur­sów PŚ w skokach nar­ciar­skich w nie­miec­kim Klin­gen­thal.

– Śnieg pro­du­ku­je­my już od trzech ty­go­dni, więc od piąt­ku do nie­dzie­li nie może go za­brak­nąć. Sprzy­jać nam bę­dzie, w od­róż­nie­niu od zeszłego roku, aura. Me­te­oro­lo­dzy prze­wi­du­ją na ko­niec ty­go­dnia tempera­tu­rę w gra­ni­cach 0oC, lekki wiatr i zu­peł­ny brak deszczu – po­wie­dział PAP Ale­xan­der Ziron.

W ubiegłym sezonie, kiedy także w Klin­gen­thal, naj­bar­dziej no­wo­cze­snym obiek­cie do sko­ków w Niemczech, roz­po­czy­na­ła się rywa­li­za­cja o PŚ, po­go­da po­krzy­żo­wa­ła plany or­ga­ni­za­to­rom. Po przeprowadzeniu tylko jednej serii konkursowej w spektakularny sposób wygrał nasz reprezentant Krzysztof Biegun (142,5 m). Organizatorzy uspokajają kibiców, ponieważ przed ewentualnym wiatrem skoczków na rozbiegu mają chronić specjalne kurtyny o długości 80 i 30 metrów oraz wysokości 22 metrów.

Na inauguracyjne za­wo­dy w Klin­gen­thal Łukasz Kru­czek po­wo­łał: Ka­mi­la Sto­cha, Pio­tra Żyłę, Jana Zio­brę, Bartło­mieja Kłu­ska, Ma­cieja Kota, Da­wi­da Ku­bac­kiego i Ste­fana Hulę.

Pro­gram za­wo­dów:

pią­tek – 22 li­sto­pa­da

15.30 – tre­ning ofi­cjal­ny (2 serie)

18.00 – kwa­li­fi­ka­cja do nie­dziel­ne­go kon­kur­su in­dy­wi­du­al­ne­go

so­bo­ta – 23 li­sto­pa­da – kon­kurs dru­ży­no­wy

14.45 – seria prób­na

16.00 – pierw­sza seria

17.15 – seria fi­na­ło­wa

nie­dzie­la – 24 li­sto­pa­da

10.15 – seria prób­na

11.30 – pierw­sza seria

12.45 – seria fi­na­ło­wa

Źródło: eurosport.onet.pl

Mateusz Król
Obserwuj

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.