MŚ w Falun: Znamy składy, powrót Ammanna, brak Hilde i Kranjca!

Simon AmmannSe­lek­cjo­ne­rzy re­pre­zen­ta­cji Nie­miec, Szwaj­ca­rii, Słowenii i Norwegii w sko­kach narciarskich od­kry­li karty przed Mi­strzo­stwa­mi Świa­ta w nar­ciar­stwie kla­sycz­nym, które odbędą się w szwedzkim Falun. Naj­bar­dziej za­do­wa­la­ją­cą in­for­ma­cją jest to, że do dru­żyn po groź­nych upad­kach wra­ca­ją An­dre­as Wel­lin­ger (Niem­cy) i Simon Am­mann (Szwaj­ca­ria). Zaskakuje jednak decyzja o braku w reprezentacji Toma Hilde (Norwegia) i Roberta Kranjca (Słowenia).

Im bli­żej Mi­strzostw Świa­ta w szwedz­kim Falun, tym ko­lej­ni tre­ne­rzy odsłaniają karty przedstawiając skła­dy swoich dru­żyn. Jako pierw­szy na­zwi­ska zdra­dził szwajcarski szkoleniowiec. We wto­rek po­in­for­mo­wa­no, że Martin Kunzle powołuje drużynę Szwajcarii do kon­kur­su drużynowego, a więc po­twier­dzają się do­nie­sie­nia o po­wra­ca­ją­cym do pełni zdro­wia Si­mo­nie Amman­nie, który do­znał fa­tal­nie wy­glą­da­ją­ce­go upad­ku pod­czas za­wo­dów w Bi­scho­fsho­fen rozgrywanego w ra­mach TCS. Oprócz doświadczonego czterokrotnego złotego medalisty igrzysk olimpijskich w składzie znaleźli się: Gregor Deschwanden i Killian Peier, natomiast o czwarte miejsce w druzynie powalczą: Luca Egloff, Gabriel Karlen i Andreas Schuler.

W reprezentacji Niemiec do zdrowia wraca Andeas Wellinger. 19-letni Niemiec podczas konkursu PŚ w Kuusamo upadł, uszkadzając kręgosłup i obojczyk. Po kilkumiesięcznej rehabilitacji wrócił do poważnego skakania na MŚJ w Ałmatach. W Kazachstanie Wellinger wywalczył srebrny medal. To przekonało niemieckiego szkoleniowca, by włączyć nastolatka do kadry na MŚ w Falun. W składzie na MŚ w Szwecji znaleźli się także: Markus Eisenbichler, Severin Freund, Richard Freitag, Marinus Kraus, Michael Neumayer.

Tre­ner nor­we­skich skocz­ków nar­ciar­skich Ale­xan­der Sto­eckl podał we wto­rek osta­tecz­ny skład re­pre­zen­ta­cji na MŚ w Falun. Bra­ku­je w nim Toma Hilde, który oświad­czył, że zo­stał nie­spra­wie­dli­wie po­trak­to­wa­ny. – Je­stem za­ła­ma­ny. Mój świat legł w gru­zach, po­nie­waż start w Falun był moim najważniejszym celem w tym se­zo­nie i je­stem w wy­so­kiej for­mie – powiedział sko­czek. Czte­ry na­zwi­ska Sto­eckl podał już w week­end, a ostat­nie dwa we wtorek. Pewni startu byli: An­ders Bar­dal, An­ders Ja­cob­sen, An­ders Fan­ne­mel i Rune Velta. Skład do­peł­ni­li ju­nio­rzy Phi­lip Sjo­een i Jo­hann Andre For­fang.

Po zawodach PŚ w Titisee-Neustadt poznaliśmy skład reprezentacji Słowenii na zbliżające się MŚ w Falun. Goran Janus, co było poniekąd do przewidzenia, nie znalazł miejsca w składzie dla najbardziej doświadczonego ze swoich podopiecznych, Roberta Kranjca. Na MŚ w reprezentacji znaleźli się: Peter Prevc, Jernej Damjan, Jurij Tepes, Matjaz Pungertar oraz Nejc Dezman. Robert Kranjec, który zajmuje 25 miejsce w klasyfikacji generalnej, nie znalazł uznania w oczach trenera reprezentacji i tym razem mistrzostwa obejrzy w telewizji.

Źródło: eurosport.onet.pl

Mateusz Król
Obserwuj

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.